مجلة ألو بيروت عدد خاص معرض دمش الدولي Arabic Magazine Allo Beyrouth 1966

  • Sale
  • Regular price $45.00


  • Allo Beyrouth مجلة ألو بيروت
  • Arabic Lebanese Magazine 
  • Date: 1966
  • No: 62
  • Condition: Good. Folded. Crease to cover. Tears to few pages. Small holes to spine. Yellowing. 34 pages.